رستوران باردو آرانته در شهر فلورینپولیس در کور برزیل مشابه هیچ رستوران دیگری نیست. این رستوران یکی از مشهور ترین رستوران های این منطقه است.
رستوران باردو آرانته در شهر فلورینپولیس در کور برزیل مشابه هیچ رستوران دیگری نیست. این رستوران یکی از مشهور ترین رستوران های این منطقه است. البته نه بخاطر غذا هایش بلکه به خاطر طرح دکوراسیون داخلی اش مشهور است.دردهه هفتاد میلادی تعدادی توریست با برچسب پیامی روی دیوار این رستوران چسباندن تا دوستانشان راحت محل آنها را پیدا کنند.صاحب رستوران این برچشب را در همان محل نگاه داشت و به همین صورت هر کس که وارد رستوران شد پیامی در آن به یادگار گذاشت. امروزه تمامی سطوح داخلی دیوار های این رستوران بابرچسب های کاغذی با انواع یادداشت های رمانتیک و عاشقانه پر شده است.