این رستوران شاید طرح اولیه ای از رستوران هایی باشد که در آینده به وفور خواهیم دید با این حال، ما هم اکنون فرصت داریم که از وجود آن استفاده کنیم. سرآشپز اصلی که گرانت آچیز نام دارد تجربه ای فوق العاده متفاوت از آن چیزی که تا به حال داشته اید را به شما ارائه خواهد داد. مثلا پیش غذاهایش روی سیم معلق هستند. حتی میزهای غذا هم به نحوی عجیب چیده شده اند. روش تهیه ی غذای آن از تکنیک های خاصی بهره می گیرد و از ژل، کف و پودر در آنها استفاده می شود. تمام اینها در فضایی مدرن به شما ارائه خواهد شد. در یک جمله، در این رستوران با فضایی غیرعادی و سرآشپزی غیرعادی مواجه خواهید شد.