رستوران الصفادی دبیگرچه این رستوران ظاهرا تشابه زیادی با رستوران پنج ستاره ندارد اما در دبی پنج ستاره نبودن چیز بدی محسوب نمی شود. اگر از آن دسته از آدمهایی هستید که بخواهید شکمی از عزا در آورید و غذاهای محلی صرف کنید