ستوران اوافی دبیاگر بوی جزئی کلر شما را ناراحت نمی کند ، رستوران اوافی مکانی دلپذیر برای صرف غذای معمولی است، این رستوران در اطراف استخر سرپوشیده ماریوت واقع شده و صرف غذای عربی با کیفیت بالادر زیر ستارگان آسمان آن دلپذیر اس