رستوران دریا – مالدیو

این رستوران تا سطح آب سه متر فاصله دارد. مهم ترین نکته در مورد این رستوران این است که تمامی دیوارهای آن شیشه ای است. بنابراین می توان منتظر یک هیجان تمام نشدنی در آن بود. ن رستوران تا سطح آب سه متر فاصله دارد. مهم ترین نکته در مورد این رستوران این است که تمامی دیوارهای آن شیشه ای است. بنابراین می توان منتظر یک هیجان تمام نشدنی در آن بود.