این رستوران دارای یک محیط اصیل و غذاهای فوق العاده ای است که مطمئنا مکان مناسبی برای مناسبت های خاص محلی وغیرمحلی با امکانات ،کیفیت،پرسنل مجرب می باشد.