جمعیت زیادی با لباس رسمی برای چشیدن غذاهای متنوع پنجاب به این محل می آیند. در این محل شما می توانید انتظار یک غذای دلچسب با مقدار زیاد را داشته باشید، بنابر این با اشتهای باز به این محل وارد شوید!