هیچوقت آرزوی این را کرده اید که یک رستوران آویزان با ۵۰ متر ارتفاع در آسمان را اجاره کنید؟ خب ، در حال حاضر شما می توانید با اجاره ی این رستوران در هر کجا که خواستید به حالت معلق درآیید . این شام مسلما یک تجربه ی نشاط بخش با هیجانی خواهد بود.