چند متغییر بر رابطه بین هدف و عملکرد پرسنل تاثیر گذار است،که یک از آنها بازخورد می باشد.بازخورد امور را به سوی بهبود هدایت می کند و موجب بهبود عملکرد می شود،زیرا وقتی پرسنل از نتیجه کار خود آگاه می شود،نقاط قوت و ضعف خود و تفاوت بین آنچه باید انجام داد و آنچه را که انجام داده است را درمی یابد،یعنی بازخورد از گذشته و فعالیتهای گذشته،رفتار آینده راهدایت می کند.البته نوع بازخورد نیز در عملکرد موثر است.

1

متاسفانه بعضی از مدیران در فست فودها گاهی بدون دادن بازخورد به پرسنل و جهت دهی به هدف آنها را ز سیستم کنار می گذارند.

شاید یکی از مواردی که می توان از آن به عنوان ابزاری برای دادن بازخورد استفاده نمود نوع رفتار ما باشد،که در قبال کارهای مثبت و منفی تفاوت قائل شویم.

 

2

گروه  تخصصی راه اندازی فست فود iranhfc .با آموزشهای نوین مدیریت،پرورش دهنده مدیران فردا برای فست فودها می باشد.