به طور کلی گردش شغلی یا جابجایی پرسنل دارای برخی فواید به شرح زیر می باشد:

  • باعث افزایش مهارت در پرسنل می گردد
  • سطح انگیزش را در پرسنل بالا می برد
  • هزینه غیبت پرسنل را کاهش می دهد

iranhfc