تصور کنید یک تراس بر روی صخره ها و بر فراز کناره های ساحل آمالفی ساخته شده است. فراموش نکنید که غذای این رستوران مسحور کننده است. درضمن کسانیکه از ارتفاع وحشت دارند زیاد جالب نیست