کافه رستوران های بسیاری در مسکو وجود دارد ولی کافه  رستوران کافیمانیا چیز دیگری است. این کافه یکی از بهترین کافه رستوران های مسکو به شمار می رود.که ازلحاظ تجهیزات سرویس دهی پرسنل مشتریان زیادی دارد