آخر شب هنگام برگشت به خانه، Office Burger در Father’s Office را به عنوان شامی بی­‌نظیر امتحان کنیدچرا که تمام انتظارات شما را برآورده خواهد کرد. این همبرگر با پیاز کاراملی، منداب، پنیر گرویر و پنیر بلو قطعا شما را سیر خواهد کرد.