Mamamia محلی محبوب و زنجیره ای است که افراد محلی بسیار در آن رفت و آمد دارند. این مجموعه منوی غذایی با قیمت هایی قابل قبول ارائه می دهد و جمعه ها و شنبه ها تا دیروقت باز است